மரண பயத்தை கண்ணில் காட்டிய திருப்பூர் போலீஸ்.

ஊரடங்கு காலத்தில் வீடடங்காமல் மாஸ்க் கூட இல்லாமல் திரிந்த புள்ளிங்கோஸ்...   மரண பயத்தை கண்ணில் காட்டிய திருப்பூர் போலீஸ்.

ஊரடங்கு காலத்தில் வீடடங்காமல் மாஸ்க் கூட இல்லாமல் திரிந்த புள்ளிங்கோஸ்...   மரண பயத்தை கண்ணில் காட்டிய திருப்பூர் போலீஸ்..laugh