செஸ் ஒலிம்பியாட்: 7 வது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி

செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் 7 வது சுற்றில் தமிழக கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றுள்ளார். 

செஸ் ஒலிம்பியாட்: 7 வது சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி
Web Designing Company in Coimbatore - Creativepoint

செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடரில் 7 வது சுற்றில் தமிழக கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.